Predstavitev

 
Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani ima strokovno knjižnico, organizirano v skladu z enotnim načrtom knjižničnega sistema Univerze v Ljubljani, ki opravlja knjižnično dejavnost za potrebe pedagoškega in raziskovalnega dela šole. Knjižnica je namenjena visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem, študentom in drugim uporabnikom.
 
V tem okviru opravlja sledeče naloge:

- pridobiva, obdeluje, hrani in posreduje knjižnično gradivo za študij in strokovno delo za področje izobraževanja in raziskovanja, ki se izvaja na ZF;

- pridobiva, posreduje in omogoča dostop do bibliografskih in drugih informacijskih proizvodov in storitev;

- uvaja študente v iskanje informacij in knjižničnega gradiva, potrebnega za študijski proces;

- sodeluje pri koordinaciji nabave revij;

- izdeluje bibliografije visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev ZF;

- izvaja medknjižnično izmenjavo gradiva z ostalimi knjižnicami;

- gradi digitalne zbirke;

- opravlja še druga dela, ki so opredeljena v zakonskih in podzakonskih aktih, ki urejajo dejavnost knjižnic.
 
Poslanstvo knjižnice UL ZF
 
Knjižnica UL ZF opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost za potrebe znanstvenoraziskovalnega in izobraževalnega dela na področju zdravstvenih ved. Gradivo in storitve nudi študentom in zaposlenim na fakulteti, študentom in zaposlenim na drugih članicah UL, dijakom študentom in strokovnjakom drugih ustanov ter drugim uporabnikom. Delovanje temelji na strokovnem delu, kakovosti storitev, prijaznosti do uporabnikov in sodobni tehnologiji. Delovno in organizacijsko je del enotnega knjižničnega sistema UL. S povezavami z drugimi knjižnicami, knjižničnimi mrežami in informacijskimi sistemi zagotavlja svojim uporabnikom dostop do informacij in gradiv z vsega sveta.
 

Vizija knjižnice UL ZF

Knjižnica UL ZF je k uporabnikom usmerjena knjižnica, ki se v skladu s spremembami v znanstvenem komuniciranju in s spremembami v izobraževanju prilagaja spremenjenim potrebam uporabnikov. Zagotavlja obsežno in kvalitetno zbirko tiskanih in elektronskih virov, podpira in pospešuje vseživljenjsko učenje ter analizira in ocenjuje uspešnost in učinkovitost svojega dela.

Strategija knjižnice UL ZF

V podporo izobraževalnemu in raziskovalnemu delu bo knjižnica dolgoročno omogočala lažje, hitrejše in širše poti do znanja. Nadaljevali bomo s povezovanjem v konzorcije nabave in si prizadevali za dostope do čim večjega števila znanstvenih in strokovnih publikacij ter relevantnih elektronskih virov s področja zdravstvenih ved. Kontinuirano bomo nadgrajevali spletne strani knjižnice in s tem višali kakovost virtualne podobe. Preko repozitorija RUL ZF za trajno hranjenje in spletno dostopnost elektronskih oblik visokošolskih del, objav raziskovalcev, študijskih gradiv in drugih publikacij bomo nadaljevali s podporo odprtemu dostopu v znanosti in odprtemu e-visokošolskemu izobraževanju.

Zakon o knjižničarstvu (Ur. list RS, št. 87/01 in 96/02 - ZUJIK in 92/15)
 
 
Kategorija: Knjižnica

Obvestila knjižnice