viš. pred. mag. Darja Ovijač

26.jpg
Habilitacijsko področje
Zdravstvena nega
Oddelek / katedra
Oddelek za zdravstveno nego / Katedra za zdravstveno nego
Tel.
+386 1 300 11 34
Kabinet
105/I
E-mail
Govorilne ure
sreda - 13.00 - 15.00
Raziskovalno področje in projekti
Medpoklicno sodelovanje v zdravstvu
Izbrana bibliografija
OVIJAČ, Darja. Medpoklicno sodelovanje in etika v zdravstvu = Interprofessional collaboration and ethics in health care. Obzor. zdrav. neg., 2012, letn. 46, št. 4, str. 297-301. [COBISS.SI-ID 518982937] RUDEL, Drago, OVIJAČ, Darja. Virtualni obiski na domu z videokonferenčno povezavo preko tabličnega računalnika - nova priložnost tudi za zaposlene v zdravstveni negi = Virtual visits at home via videoconference link with a tablet PC - a new opportunity for nursing staff. Informatica medica slovenica, 2011, letn. 16, št. 2, str. 30-34. http://ims.mf.uni-lj.si/archive/16(2)/31.pdf. [COBISS.SI-ID 4339563] ŽELEZNIK, Danica, VERBIČ, Marija, TROBEC, Irena, OVIJAČ, Darja. Izobraževanje za poklice v zdravstveni negi = Education for the professions in the field of nursing care. V: MAJCEN DVORŠAK, Suzana (ur.), KVAS, Andreja (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), ŽELEZNIK, Danica (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.). Medicinske sestre in babice - znanje je naša moč. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2009, str. 211A 1-13. [COBISS.SI-ID 1473188] OVIJAČ, Darja, KVAS, Andreja, PAHOR, Majda. Raziskovanje medpoklicnega sodelovanja med zdravstvenimi delavci v Sloveniji = Research of interprofessional collaboration between Slovene health professionals. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008, str. 153-160. [COBISS.SI-ID 3491179] OVIJAČ, Darja. Navajanje študentov zdravstvene nege k uporabi informacij, dostopnih prek svetovnega spleta = Making students of nursig used to application of the information accessible through the internet. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2008, str. 173-177. [COBISS.SI-ID 3532395] OVIJAČ, Darja, RAJKOVIČ, Vladislav, ŠUŠTERŠIČ, Olga, PAHOR, Majda. Medicinske sestre - sodelavke v zdravstvenem timu = Nurses as active members of helath team. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 1950-1958. [COBISS.SI-ID 6058771] OVIJAČ, Darja, RAJKOVIČ, Vladislav, ŠUŠTERŠIČ, Olga, PAHOR, Majda. Spoštovanje, temelj poklicnega sodelovanja - tudi v zdravstvu = Mutual respect as the base of collaboration - also in health team. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), JEREB, Eva (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), PAGON, Milan (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). 27. mednarodna znanstvena konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008. Znanje za trajnostni razvoj : zbornik 27. mednarodne znanstvene konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 19.-21. marec 2008 : proceedings of the 27th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 19th-21th, 2008. Kranj: Moderna organizacija, 2008, str. 1959-1966. [COBISS.SI-ID 6059283] OVIJAČ, Darja, RAJKOVIČ, Vladislav, ŠUŠTERŠIČ, Olga, PAHOR, Majda. Model medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester v zdravstvenem timu. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 1403-1411. [COBISS.SI-ID 2599275] OVIJAČ, Darja, ŠKRABL, Nika, KOBILŠEK, Patricija Valentina, CEVC, Matija, PAHOR, Majda. Sodelovanje v slovenskem zdravstvu iz ptičje perspektive : nekateri rezultati anketne raziskave. V: KVAS, Andreja (ur.), PAHOR, Majda (ur.), KLEMENC, Darinka (ur.), ŠMITEK, Jana (ur.). Sodelovanje med medicinskimi sestrami in zdravniki v zdravstvenem timu : priložnost za izboljšanje kakovosti : zbornik z recenzijo. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstevnih tehnikov, 2006, str. 218-234. [COBISS.SI-ID 2538091] OVIJAČ, Darja. Etika v zdravstveni negi danes. V: ŠKODA GORIČAN, Irena Katja (ur.). Hematološki bolniki in medicinska sestra - dolžnosti, odgovornost, pravice : zbornik predavanj, Podčetrtek, 15. in 16. april 2011. V Ljubljani: Zbornica zdravstvene nege Slovenije, Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, 2011, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 4161643] OVIJAČ, Darja. Med resnico in negotovostjo : etična razmišljanja ob sporočanju slabe novice. V: ŽONTAR, Tanja (ur.), KVAS, Andreja (ur.). Paliativna oskrba srčno-žilnega bolnika : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2011, str. 61-68. [COBISS.SI-ID 4282219] 17. OVIJAČ, Darja. Medicinske sestre - enakovredne članice zdravstvenega tima. V: Seminar Društva za kulturo odnosov SPES, Logarska dolina, 12. in 13. marec 2010. Duhovna in čustvena izmenjava v komunikaciji : medosebni odnosi v zdravstveni negi. Ljubljana: SPES - Društvo za kulturo odnosov, 2010, str. 23-32. [COBISS.SI-ID 4012651] OVIJAČ, Darja. Etični vidiki sodelovanja v zdravstvu. V: KVAS, Andreja (ur.). Pravno-etične dileme - izziv za profesijo zdravstvene nege : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2009, str. 35-42. [COBISS.SI-ID 3791723] OVIJAČ, Darja. Svetovni splet - vir informacij s področja zdravstva - tudi za študente zdravstvene nege. V: Od e-zdravja k zdravju : zbornik kongresa Slovenskega društva za medicinsko informatiko, Zreče, 5.-7. oktober 2008. Ljubljana: Slovensko društvo za medicinsko informatiko, 2008, str. 114-119. [COBISS.SI-ID 3522411] OVIJAČ, Darja. Poučevanje venskega odvzema krvi na Visoki šoli za zdravstvo Ljubljana. V: BOŽJAK, Marjana (ur.). Zbornik predavanj in posterjev. V Ljubljani: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija hematoloških medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2004, str. 165-167. [COBISS.SI-ID 2067051] OVIJAČ, Darja. Etika v zdravstveni negi - temeljni kamen strokovnega delovanja (bodočih) diplomantov zdravstvene nege = Nursing ethics - a foundation stone for professional activities of the (future) nursing graduates. V: Etika v zdravstveni negi : učenje in poučevanje na dodiplomski stopnji študija : zbornik povzetkov prispevkov : teaching and learning at the undergraduate level : abstract proceedings. Izola: Univerza na Primorskem. Visoka šola za zdravstvo, 2011, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 67062273] OVIJAČ, Darja. Učinkovitost, varnost ter etika medpoklicnega sodelovanja v zdravstvu = Efficiency, safety and ethics of inter-professional collaboration in health care. V: UDRIH LAZAR, Tanja (ur.). Strokovno srečanje ob 40-letnici Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, Ljubljana, 24. in 25. november 2011. Znanje, izkušnje, sodelovanje : knjiga povzetkov. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2011, str. 10. [COBISS.SI-ID 4291435] OVIJAČ, Darja. Vloga medicinske sestre v zvezi z laboratorijskim preiskovanjem. V: BOŽJAK, Marjana (ur.). Diagnostično terapevtske preiskave pri bolnikih s hematološkimi obolenji : zbornik predavanj, Terme Olimia, Podčetrtek, 05. in 06. oktober 2007. V Ljubljani: Zbornica zdravstvene nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v hematologiji, 2007, str. 58. [COBISS.SI-ID 3360875] OVIJAČ, Darja. Medicinske sestre pred izzivi sodobne informacijske tehnologije = Nurses faces the challenge of the new information technology. Med. razgl. (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2000, letn. 39, suppl. 6, str. 50. [COBISS.SI-ID 1187947] NAKA, Sandra, OVIJAČ, Darja. Odgovornost v zdravstveni negi. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SIMA, Đurđa (ur.). Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege : obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2012, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 4319851] NAKA, Sandra, OVIJAČ, Darja. Ustvarjanje etičnega okolja. V: VELEPIČ, Marija (ur.), SIMA, Đurđa (ur.). Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege : obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v zdravstveni in babiški negi po 10. členu Pravilnika o licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege. Ljubljana: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 2012, str. 17-25, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4320107] OVIJAČ, Darja. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in zdravnikov : magistrsko delo. Kranj: [D. Ovijač], 2007. 85 f., 8 f. pril., graf. prikazi. http://diplome.fov.uni-mb.si/mag/13062Ovijac.pdf. [COBISS.SI-ID 5984019] OVIJAČ, Darja. Etični problemi, ki se pojavljajo v praksi zdravstvene nege danes : predavanje na strokovnem usposabljanju Etika v zdravstveni negi - zaznavanje in razreševanje etičnih problemov v praksi, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, Center za vseživljenjsko učenje, 14. 6. 2011. Ljubljana, 2011. [COBISS.SI-ID 4192107] OVIJAČ, Darja. Zdravstveni tim - na poti k odličnosti : strokovno izpopolnjevanje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, 21.6.2011, Ljubljana. 2011. [COBISS.SI-ID 4195947] OVIJAČ, Darja. Elektronski informacijski viri : klinični večer Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana "Informacijska pismenost, tudi v zdravstveni negi", 22. 4. 2010, Ljubljana. 2010. [COBISS.SI-ID 4014699] OVIJAČ, Darja. Sodelovanje študentov v zdravstvenem timu v luči etike : izobraževanje mentorjev za področje zdravstvene nege, UL, Zdravstvena fakulteta , 9.2.2010. 2010. [COBISS.SI-ID 3889515] OVIJAČ, Darja. Študenti zdravstvene nege - prvi koraki v svet profesionalne etike : izobraževanje mentorjev za področje zdravstvene nege, UL, Zdravstvena fakulteta , 30.9.2010. 2010. [COBISS.SI-ID 4097387] OVIJAČ, Darja. Ustvarjanje etičnega okolja : strokovno izobraževanje Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana "Poklicna etika v praksi zdravstvene in babiške nege", 17.9.2010, Ljubljana. 2010. [COBISS.SI-ID 4098155]

Spoštovani

 

V sredo 26. 11.  2014 govorilne ure žal odpadejo. Dosegljiva na mail.   Prosim za razumevanje in na svidenje. Darja Ovijač