Komisiji za študijske zadeve

Komisijo za dodiplomski študij sestavljajo:
-    predsednik: prodekan za študijske zadeve,
-    pet visokošolskih učiteljev, ki jih predlaga dekan,
-    predstavnik študentov.

Komisija za dodiplomski študij ima sedem članov. Pri delu komisije sodeluje vodja službe za študijske zadeve ali tajnik oziroam z njegove strani pooblaščena oseba.

Dekan ZF lahko na predsednika komisije prenes pooblastilo za odločanje o študijskih zadevah iz njene pristojnosti. Komisija za dodiplomski študij razpravlja in odloča o strokovnih vprašanjih s področja pedagoškega dela ter pravic in dolžnosti študentov, ki izhajajo iz zakona, ki ureja področje visokega šolstva, Statuta univerze in študijskih programov ZF In predlaga Senatu ZF sprejem ustreznih sklepov.

Komisijo za magistrski študij sestavljajo:
-    predsednik: prodekan za študijske zadeve,
-    trije člani, ki jih predlaga dekan izmed izvajalcev študijskih programov 2. stopnje in
-    predstavnik študentov.

Komisija za magistrski študij ima pet članov. Pri delu komisije sodeluje vodja službe za študijske zadeve ali tajnik oziroam z njegove strani pooblaščena oseba.

Dekan ZF lahko na predsednika komisije prenes pooblastilo za odločanje o študijskih zadevah iz njene pristojnosti. Komisija za magistrski študij razpravlja n odloča o strokovnih vprašanjih s področja pedagoškega dela ter pravic in dolžnosti študentov, ki izhajajo iz zakona, ki ureja področje visokega šolstva, Statuta univerze in študijskih programov ZF In predlaga Senatu ZF sprejem ustreznih sklepov.


Kategorija: Služba za študijske zadeve

Obvestila Referat