Obrazci

  

VSI PRAVILNIKI ZF SO DOSTOPNI TUKAJ!

 

  • OCENJEVALNE METODE V FIZIOTERAPIJI
Obrazec za klinične vaje pri predmetu ocenjevalne metode v fizioterapiji.
Navodila za pisanje poročila o primeru pri predmetu ocenjevalne metode v fizioterapiji.
Ocenjevalni protokol pri predmetu ocenjevalne metode v fizioterapiji.
How to write a case report?
 
  • INŠTRUMENTALNA FIZIOTERAPIJA: TERMOTERAPIJA
za pisanje poročila o primeru pri predmetu fizikalna terapija: termoterapija.
 
  • NEVROFIZIOTERAPIJA
NFT obrazec za fizioterapevtsko oceno pri predmetu nevrofizioterapija.
NFT Navodila za pisanje poročila o primeru pri predmetu nevrofizioterapija.
Obrazec za ocenjevanje kakovosti študentskega dela pri kliničnih vajah iz nevrofizioterapije

 
  • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE

Vse obrazce za praktično usposabljanje dobijo študenti v spletni učilnici.

Navodila za praktično usposabljanje

1. Vsak študent naredi fizioterapevtsko oceno pri dveh, treh (po dogovoru z mentorjem) preiskovancih pred in po obdobju fizioterapije.
 
2. Pred začetkom ocenjevanja je potrebno od preiskovanca pridobiti prostovoljni pristanek v dveh izvodih. En podpisan izvod obdrži preiskovanec, drugega pa mentor praktičnega usposabljanja.
 
3. Za vsakega preiskovanca, študent napiše poročilo s praktičnega usposabljanja (fizioterapevtsko odpustno poročilo).
 
4. Zadnji dan praktičnega usposabljanja študent izpolni obrazec za oceno kakovosti svojega dela in ga odda mentorju praktičnega usposabljanja skupaj s poročili s praktičlnega usposabljanja. Obrazec o kakovosti študentovega dela izpolni tudi mentor in oceni študentovo poročilo. Ocena kakovosti študentovega dela in ocena poročila s praktičnega usposabljanja skupaj tvorita oceno s praktičnega usposabljanja, ki jo mentor posreduje v referat Zdravstvene fakultete (ga. Natalija Plankl).
 
 
 
  • ZAKLJUČNA DELA PRVE IN DRUGE STOPNJE
 
Pravilniki, Obrazci in Navodila so dostopni TUKAJ!
 
  • ETIČNA KOMISIJA
Obrazec z navodili za pripravo vloge Komisiji za medicinsko etiko za presojo etičnosti raziskovalnega dela.
Obrazec za pripravo izjave o soglasju za prostovoljno sodelovanje pri raziskavi.
 
Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko se sestaja enkrat mesečno. Vloga je zanesljivo obravnavana na prvi tekoči seji, če gradivo prispe vsaj en teden prej. Datume zasedanja Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko najdete tukaj!
 
Komisija za medicinsko etiko je dolžna na vlogo pisno odgovoriti v 60 dneh od prejema vloge, navadno pa ga pošlje v dveh do treh tednih po seji, na kateri je vlogo obravnavala. Odgovor je poslan na naslov iz zaglavja osnovnega dopisa. Če želite, da kopijo odgovora pošljejo še komu je to potrebno sporočiti v dopisu k vlogi.

 

 

 

Kategorija: Študij - fizioterapija