Prispevki

Katedra za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo

 

Zadnjič posodobljeno: 4. 2. 2015

 

Vodja katedre:

doc. dr. Karmen Godič Torkar

 

Člani katedre:

viš. pred. dr. Anamarija Zore

zn. sod. dr. Aleksandra Krivograd Klemenčič

raz. Klara Jarni

raz. Miha Žitnik

 

Opis dela katedre

 • Področje zdravstvene mikrobiologije obravnava mikroorganizme, ki so najpogosteje povzročitelji različnih obolenj vključno z bolnišničnimi okužbami. Sanitarna mikrobiologija pa je na Zdravstveni fakulteti specifično področje, na katerem se srečujejo ekologija, bivalno okolje, priprava  hrane, biotehnologija in mikrobiologija ter družno vplivajo na zdravje in počutje ljudi v širšem pomenu.
 • Namen Katedre za zdravstveno in sanitarno mikrobiologijo je razvijanje področij medicinske, sanitarne, živilske mikrobiologije ter mikrobiologije okolja. V okviru katedre razvijamo strokovno in raziskovalno dejavnost v povezavi s področji, ki se navezujejo na mikrobiologijo, kot je npr. epidemiologija, biokemija, genetika, kemija, dietetika, ekologija, medicina, farmakologija.
 • Samostojno ali v sodelovanju z drugimi katedrami na Zdravstveni fakulteti ter drugimi institucijami prijavljamo in izvajamo raziskovalne projekte, razpisane na ARRS, MOL, Ministrstvu za zdravje.
 • Sodelujemo s strokovnimi in raziskovalnimi inštitucijami, ki delajo na posameznem strokovnem področju katedre, npr. z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete, ki nam nudi podporo pri izvedbi vaj za študente ter pri somentorstvih pri diplomskih nalogah. V okviru projektov pa poteka skupno delo z Biotehniško, Veterinarsko fakulteto, Inštitutom Jožef Stefan, Zdravstveno fakulteto v Mariboru, Biotehniškim izobraževalnim centrom in z FGG v Ljubljani. 
 • Poleg rednega študijskega programa izvajamo delavnice in izobraževanja s področja mikrobiologije in higiene ter varnosti živil.
 • Delovanje katedre je namenjeno pedagoški in raziskovalni dejavnosti, kjer sledimo novim trendom v stroki in le-te prenašamo študentom v okviru rednih predavanj ter diplomskih, magistrskih in raziskovalnih nalog.
 • Obravnavamo in odobravamo teme diplomskih in magistrskih del ter predlagamo mentorje in recenzente.
 • V okviru katedre pripravljamo in zagotavljamo študijska in strokovna gradiva s področja katedre.

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • promocija študija na Zdravstveni fakulteti v okviru vsakoletnih delavnic za srednješolce v poletnem času v sodelovanju z Zvezo za tehniško kulturo Slovenije;
 • svetovanje ter izdelava smernic in navodil na področjih, na katerih se pojavljajo javnozdravstveni problemi, povezani z mikrobiologijo (voda, bazenske vode, hrana, shranjevanje živil, preprečevanje razmnoževanja bakterij, razkuževanje...);
 • preučevanje mikroorganizmov, ki vplivajo na kakovost, higieno in varnost živil, od surovine do končnega izdelka, zlasti njihov prenos iz okolja, kjer se pridobiva surovina, predelovalnega postopka, kot tudi na nivoju ustreznosti ravnanja potrošnika z živilom v smislu shranjevanja in priprave živil za uživanje;
 • mikrobiološke interne kontrole, ki pomagajo proizvajalcem ugotavljati mikrobiološko neoporečnost izdelkov;
 • preučevanje specifičnih mikroorganizmov in parazitov v različnih okoljih, kot so poleg posameznih kontrolnih točk obratov javne prehrane, tudi okolje zdravstvenih ustanov. V zdravstvenih ustanovah preučujemo specifičnost mikroorganizmov na površinah in zraku v bolniških sobah ter drugih bolnišničnih prostorih;
 • ugotavljanje ustreznosti hitrih, presejalnih mikrobioloških metod za določanje antibiotikov v vodah, kemijsko fizikalne metode ter izdelava mnenja o uporabi možnih membranskih tehnologij za čiščenje odpadnih voda;
 • preučevanje intenzivnosti pritrjevanja mikroorganizmov in mehanizmov tvorbe biofilmov na površinah različnih struktur, naboja in hrapavosti (za iskanje ustreznih materialov na različnih področjih npr. v vodovodnih sistemih, površine hladilnikov…) in iskanje postopkov, ki bi preprečevali pritrjevanje;
 • preučevanje vpliva različnih dejavnikov na razmnoževanje mikroorganizmov na živilih;
 • monitoring indikatorskih mikroorganizmov v kopalnih in odpadnih vodah ter mikrobiološke raziskave učinkovitosti čiščenja teh voda.

 

Kategorija: Predstavitev - splošno