Prispevki

Katedra za delovno terapijo

Vodja katedre:
pred. mag. Alenka Plemelj Mohorič

Člani katedre:
pred. dr. Alenka Oven
asist. Katarina Galof
viš. pred. mag. Nevenka Gričar
pred. Vitoslava Marušič
pred. dr. Marija Tomšič
asist. Zorana Sicherl

 

Opis dela katedre

Katedra za delovno terapijo je oblika strokovnega povezovanja in usklajevanja pedagoškega dela in s pedagoškim delom povezanega znanstveno-raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev. Cilj Katedre za delovno terapijo je izboljšanje znanstvenega in strokovnega razvoja kadrov in pedagoškega dela.

Naloge katedre za delovno terapijo so:

 • priprava seznama mentorjev diplomskih del in določitev diplomske komisije,
 • obravnava prijavljenih diplomskih del in odobritev le-teh,
 • dajanje mnenj k habilitacijskim vlogam in predlog poročevalcev v habilitacijskem postopku,
 • dajanje strokovnih mnenj k novim ali dopolnjenim študijskim gradivom,
 • povezovanje strokovnjakov in raziskovalcev znotraj katedre,
 • priprava izobraževanj mentorjev za klinično prakso.

Vizija katedre za delovno terapijo je kontinuirano spremljanje izvedbe visokošolskega študijskega programa delovne terapije (1. stopnja) in priprava predlogov za izboljšave. Pri predlogih bodo upoštevane tudi ugotovitve raziskav s področja pedagogike in andragogike, primeri dobre prakse in razvoj stroke (delovne terapije). V okviru diplomskih del se bo spodbujalo raziskave, ki bodo prispevale k širitvi delovne terapije na nova področja,  razvijalo sposobnosti za sodelovanje med študenti in povezovanje s prakso. Vzpodbujalo se bo mednarodne izmenjave znotraj študijskega programa in vključevanje v mednarodne projekte. Na podlagi ugotavljanja potreb, bomo pripravili magistrski študijski program delovne terapije (2. stopnja) in s tem prispevali k profesionalizaciji stroke.

Člani katedre za delovno terapijo so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci habilitirani za področje delovne terapije, ki izvajajo pedagoško, strokovno in znanstveno-raziskovalno delo na Zdravstveni fakulteti in so tukaj tudi zaposleni. Pri delu katedre lahko sodelujejo tudi visokošolski učitelji in sodelavci, ki niso zaposleni na Zdravstveni fakulteti, pa sodelujejo pri izvajanju posameznih študijskih programov in/ali raziskovalnih projektih.

 

Področja dejavnosti in prenosa znanja

 • svetovanje glede izbire in učenje uporabe terapevtskih pripomočkov;
 • svetovanje pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v predšolsko in šolsko okolje;
 • svetovanje pri oblikovanju in prilagoditvi delovnega mesta in delovnih procesov;
 • svetovanje glede prilagoditev domačega okolja;
 • sodelovanje pri projektiranju grajenega okolja;
 • anti-stres management;
 • promocija zdravja z vidika delovne terapije;
 • promocija zdravega življenjskega sloga med rizičnimi  skupinami (starostniki, odvisniki ipd..);
 • raziskovanje na področju delovne terapije (preverjanje učinkovitosti in razvoj novih metod in strategij za ocenjevanje ter intervencijo);
 • svetovanje in učenje svojcev glede pravilnih načinov ravnanja z osebami, ki imajo različne omejitve v izvajanju vsakodnevnih aktivnosti;
 • izobraževanje.

 

Kategorija: Predstavitev - splošno