Prispevki

Katedra za babištvo

Vodja katedre
doc. dr. Ana Polona Mivšek

Člani katedre:
pred. mag. Metka Skubic
pred. Tita Stanek Zidarič, MSc
asist. Petra Petročnik, MSc
asist. Nastja Pavel
asist. Saša Zupančič

Opis dela katedre

Katedra za babištvo je znanstveno-pedagoška enota na Zdravstveni fakulteti UL, ki povezuje univerzitetne in visokošolske sodelavce z ožjega strokovnega področja ter se interdisciplinarno povezuje s sorodnimi področji znotraj UL. Katedra za babištvo  povezuje znanstveno-raziskovalna in izobraževalna področja, s ciljem izboljšanja razvoja kadrov.  

Katedra za babištvo:

 • sodeluje pri pripravi študijskih programov in programov raziskovanja;
 • razvija sodobne pedagoške metode in usklajuje strokovno terminologijo;
 • z znanstvenoraziskovalno dejavnostjo, razvija babištvo, ter znanstvene discipline s sorodnih ali interdisciplinarno povezanih področij;
 • skrbi za strokovni in znanstveni razvoj visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in sodelavcev s področja babištva, jih spodbuja k raziskovanju in mednarodnem udejstvovanju;
 • bdi nad habilitiranjem strokovnjakov za področje, da se ustvari pozitivno okolje za razvoj profesije ter predlaga poročevalce v postopkih za izvolitev v naziv (habilitacijski postopek);
 • načrtuje in verificira študijsko literaturo in druge študijske pripomočke;
 • organizira posvetovanja in druge dogodke, ki pripomorejo k razvoju stroke;
 • sodeluje z organizacijami in enotami istih in sorodnih področij v okviru univerze in zunaj nje;
 • glede na potrebe stroke soustvarja programe vseživljenjskega učenja;
 • spremlja strokovni in znanstveni razvoj babištva;
 • spremlja izvajanje visokošolskega strokovnega študijskega programa Babištvo I. stopnje ter pripravlja predloge za spremembe, dopolnitve in razvoj programov, skladno z razvojem stroke;
 • obravnava teme diplomskih del ter pripravlja sezname članov diplomske komisije.

Člani katedre za babištvo so visokošolski učitelji in visokošolski sodelavci habilitirani za področje babištva, ki izvajajo znanstveno-raziskovalno, strokovno in pedagoško delo na Zdravstveni fakulteti oziroma sodelujejo pri tem.

Storitve:

 • vodenje nosečnosti, poroda in poporodnega obdobja, v okviru kompetenc, ki jih določa International Confederation of Midwives in so opredeljene s sektorsko direktivo za področje reguliranih poklicev;
 • svetovanje s področja ženskega reproduktivnega zdravja, medosebnih odnosov v tranziciji v starševstvo, profesionalne supervizije ipd.;
 • raziskovanje in svetovanje na področju razvoja in testiranja naprav s področja babištva in izpeljava idejnih projektov za rešitev določenih problemov s profesionalnega področja;
 • izobraževanja na področju profesionalnega področja;
 • evalvacije izobraževalnih programov s področja babištva in ženskega zdravja;
 • promocija zdravja z vidika babištva in zdravega življenjskega sloga med rizičnimi  skupinami.

Kategorija: Predstavitev - splošno