Predstavitev študijskega programa

Univerzitetni študijski program prve stopnje SANITARNO INŽENIRSTVO 

Trajanje študija: 4 leta

Število kreditnih točk (ECTS): 240 

Strokovni naslov diplomanta: diplomirani sanitarni inženir (UN), diplomirana sanitarna inženirka (UN)

Okrajšava strokovnega naslova: dipl. san. inž. (UN)

Kdo je sanitarni inženir?

Temeljni cilji programa:

Temeljni cilj programa je podati diplomantu znanje, veščine in miselnost za delovanje na higienskem, epidemiološkem in zdravstveno-ekološkem področju s ciljem usposobiti ga za obvladovanje higienskih procesov v delovnem in bivalnem okolju ter varovanje človeka pred škodljivimi vplivi okolja, varovanje okolja pred škodljivimi posegi človeka in izboljšanje kakovosti okolja za človekovo zdravje in blaginjo. Diplomant ima znanja iz znanstvenih in teoretičnih osnov stroke, zna povezati teorijo in prakso, se je sposoben vključiti v raziskovalno delo na svojem področju, zna reševati probleme v ožjih in širših kontekstih, zna povezovati znanje in razumevanje na profesionalen način, sposoben je analize, sinteze, obvladovanja in predvidevanja rešitev ter posledic pojavov na področju higiensko tehničnih, epidemioloških, zdravstveno ekoloških in socialno-medicinskih dejavnosti, je sposoben pridobivati, upravljati in kritično presojati informacije in profesionalno sklepati, se je sposoben samostojno odločati, pozna strokovno terminologijo, je sposoben raziskovanja v vzgoji in izobraževanju na področju sanitarnega inženirstva in komunicirati s strokovnjaki iste in drugih strok.

PREDSTAVITVENI ZBORNIKI


 

 

Kategorija: Študij - sanitarno inženirstvo